วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สร้างการ์ตูนด้วย Flash

บทที่ 1
ภาพเคลื่อนไหวและสื่อการสอน

ภาพเคลื่อนไหว (Animated) คืออะไร
คำว่า Animate มาจากคำลาตินว่า Anima ซึ่งแปลว่า วิญญาณ ลมหายใจ การทำให้สิ่งไม่มีชีวิตให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมา ในความหมายนี้คือ การทำให้สิ่งไม่มีชีวิต เช่น ตัวอักษรหรือภาพนิ่งให้มีชีวิตโดยการทำให้เกิดการเคลื่อนไหว สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นภาพเคลื่อนไหว หรือ Animated
ภาพเคลื่อนไหวแต่ละภาพ จะประกอบไปด้วยภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพหรือเฟรมมาเรียงต่อกันและแสดงออกมาในความเร็วที่ต่อเนื่องทำให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวขึ้นมา เนื่องจากสายตาของคนเราไม่สามารถมองเห็นภาพแต่ละภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่เรามองเห็นอย่างต่อเนื่องนั้น เรียกว่าภาพติดตาหรือ(Persistence of vision)

ความเป็นมาของการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ลักษณะความต่อเนื่องของการมองเห็นถูกค้นพบตั้งแต่ศตวรรษ 18 และนำมา ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกว่า Zoetrope และ Flipbook Zoetrope มีลักษณะเป็นทรงกระบอกหมุนบนแกนสมมาตรของตัวเองด้านในของทรงกระบอกโดยรอบเป็นลำดับของรูปวาดเขียน ซึ่งแต่ละรูปจะแตกต่างกับรูปที่อยู่ถัดไปไม่มาก ทรงกระบอกจะมีรองยาวตัดด้านข้างระหว่างภาพ ดังนั้นเมื่อ ทรงกระบอกถูกหมุน จะสามารถมองผ่านร่องยาวนั้นเข้าไปเห็นภาพบนผนังของทรงกระบอกด้านตรงกันข้ามได้ ขณะทรงกระบอกหมุนบนแกนนั้นจะแสดงลำดับของภาพต่าง ๆ ซึ่งจะให้เกิดภาพเคลื่อนไหว
Flipbook เป็นอุปกรณ์สร้างภาพเคลื่อนไหว โดยทำจากกระดาษ ในแต่ละหน้าปะกอบด้วยภาพหนึ่งภาพและจะมีความแตกต่างจากหน้าต่อไปเพียงเล็กน้อยในลักษณะต่อเนื่องกันจำนวนหนึ่ง เมื่อต้องการดูภาพเคลื่อนไหวจะใช้มือกดที่ขอบ Flipbook ด้านหนึ่งแล้วค่อย ๆ ปล่อยกระดาษอย่างต่อเนื่อง จะปรากฏภาพเคลื่อนไหวบนกระดาษต่อมา "โทมัส อัลวา เอดิสัน" ได้พัฒนาการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการถ่ายภาพนิ่งลงบนฟิล์ม แล้วใช้เครื่องฉายที่มีกำลังไฟสูง ๆ ส่องผ่านเพื่อให้เกิดภาพบนจอ ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็นภาพยนตร์ที่เห็นกันในปัจจุบัน โดยพัฒนาความเร็วในการเลื่อนแผ่นฟิล์ม ให้มีความเร็วถึง 24 ภาพต่อวินาที การฉายภาพยนตร์นั้นเริ่มต้นกันด้วยฟิล์ม 8 ม.ม. ต่อมาก็ได้มีการพัฒนาเป็น 16 ม.ม. จากนั้นก็ได้พัฒนาไปสู่ 35 ม.ม. ซึ่งเป็นระบบที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จนกระทั่งมาถึงระบบใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า “Digital”
ปัจจุบันภาพเคลื่อนไหวสามารถสร้างขึ้นได้จากคอมพิวเตอร์ มีประโยชน์มากมายทั้งทางด้านบันเทิงและทางด้านการศึกษา การสร้างภาพเคลื่อนไหวใกล้เคียงความเป็นจริง ต้องอาศัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างภาพเคลื่อนไหวนั้นต้องเป็นโปรแกรมเฉพาะ ซึ่งมีให้เลือกใช้งานจำนวนมาก โปรแกรม Macromedia Flash 5 จัดเป็นโปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับความนิยมสูง
ข้อดีของภาพเคลื่อนไหว

1. ดึงดูดความสนใจ (Attention Getter / Impact)
2. การจำลองสถานการณ์ (Simulation)
3. เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสื่อ (Increased speed of production)
4. มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน (Interactivities)
5. ง่ายต่อการแก้ไข (Ease of revision)
1. ดึงดูดความสนใจ (Attention Getter / Impact)
- เนื่องจากคนเราเรียนรู้จากการฟังได้เพียง 10 เปอร์เซ็นต์
- แต่เราเรียนรู้จากการมองเห็นถึง 80 เปอร์เซ็นต์
- ดวงตาของคนเราจะพยายามมองวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว
- จะติดตามการเคลื่อนไหวนั้น ๆ
- ทำให้เราสามารถจดจำสิ่งที่เราเห็นได้อย่างยาวนาน

2. การจำลองสถานการณ์ (Simulation)
การใช้ภาพเคลื่อนไหวในการสื่อสาร จะได้ผลมากเมื่อนำมาใช้ในการจำลองสถานการณ์ เช่น การทดลอง หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะเหตุการณ์ร้ายแรงหรือสิ่งที่ไม่ควรมองด้วยภาพจริง เช่นด้านกายวิภาคศาสตร์ หรือสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
3. เพิ่มความรวดเร็วในการสร้างสื่อ (Increased speed of production)
ภาพเคลื่อนไหวสามารถอธิบายเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี ไม่จำเป็นต้องสร้างสื่ออธิบายเหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ มากมายนัก ก็สามารถเข้าใจได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างสื่อมากก็สามารถอธิบายเรื่องราวได้ทำให้การสร้างสื่อทำได้รวดเร็วขึ้น

4. มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน (Interactivities)
- สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
- ดึงดูดความสนใจ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอด้วยภาพสวยงามและเหมือนจริง
- ผู้เรียนมีการโต้ตอบ มีโอกาสเลือกตัดสินใจและได้รับการเสริมแรงจากการได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามเนื้อหาที่สนใจ และความสามารถของตนเอง บทเรียนมีความยืดหยุ่น สามารถเรียนซ้ำได้ตามที่ต้องการ
- สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียน เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
5. ง่ายต่อการแก้ไข (Ease of revision)
การสร้างภาพเคลื่อนไหว ต้องมีการจัดทำข้อมูลต้นฉบับ ในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขได้ แล้วสร้างเป็นภาพเคลื่อน ไหวใหม่ได้สะดวกและรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น